Рекомендації для підприємств

БЛОГ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ – цікаві роз’яснення, рекомендації щодо діяльності суб’єкта господарювання

Використання засобів індивідуального захисту як ефективний захід, спрямований на підвищення рівня безпеки працівника

Безпека на дорогах – ціна життя

Методичні рекомендації щодо організації безпечної роботи з експлуатації, обслуговування, ремонту та зберігання мобільних засобів праці (МЗП) по всіх галузях господарювання

Чим користуватися під час організації експлуатації автомобільного транспорту на підприємствах, у яких автомобільний транспорт не є основним видом економічної діяльності?

Фонд НПАОП 1 частина

Фонд НПАОП 2 частина

Рекомендації щодо планів розвитку гірничих робіт

У відповідності до ст. 19 Гірничого закону України
План розвитку гірничих робіт підприємства
щорічно розглядається та погоджується
з органами гірничого нагляду.

Рекомендації щодо планів розвитку гірничих робіт
Основним завданням планів розвитку гірничих робіт є забезпечення виконання плану видобування корисних копалин і підвищення економічної ефективності роботи кар’єру в плановому періоді з урахуванням :
– забезпечення створення нормальних і безпечних умов праці виробничого персоналу кар’єру;
– оптимізації технології і організації гірничих робіт, максимальної механізації всіх виробничих процесів;
– раціонального розташування і використання гірничого і транспортного обладнання;
– технічно правильного, економічно доцільного використання геологічних і гірничотехнічних умов розробки родовищ;
– комплексного використання мінеральної сировини, запобігання понаднормових втрат та зубожіння;
– вживання заходів щодо охорони надр, навколишнього природного середовища і рекультивації земель, порушених гірничими роботами;
– своєчасного проведення експлуатаційної розвідки і підготовки корисної копалини до виймання;
– строгого дотримання встановленого проектом і планом розвитку гірничих робіт порядку розробки родовища;
– забезпечення ритмічної і безаварійної роботи.
Плани розвитку гірничих робіт розробляються, як правило на один рік, у відповідності із затвердженими проектами розробки родовищ, законодавчими та нормативно-правовими вимогами з охорони надр, промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища і погоджуються органами гірничого нагляду.
План розвитку гірничих робіт складається з пояснюючої записки, графічної геолого-маркшейдерської документації та додатків.
Пояснювальна записка складається з титульного листа, змісту та протоколу засідання технічної ради підприємства та затверджується керівництвом підприємства (організації).

Графічна геолого-маркшейдерська документаця повинна відображати:
– розвиток розкривних, гірничопідготовчих та видобувних робіт на запланований період;
– фактичне положення гірничих робіт з відмітками верхніх та нижніх бровок горизонтів (уступів) на дату маркшейдерської зйомки та очікуване на початок запланованого року;
– проектні контури відпрацювання уступу (на погоризонтних планах);
– лінії геологічних розрізів та профільних ліній;
– розташування основного обладнання на розкривних, видобувних та інших гірничих роботах;
– об’єм та термін виконання гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних та інших гірничих робіт.
Основні показники до Плану розвитку гірничих робіт
1 Геологічна інформація:
– Геолого-промислова характеристика родовища;
– Геологічна будова родовища;
– Гідрогеологічні умови родовища;
– Якісна характеристика корисних копалин;
– Балансові та промислові запаси корисних копалин (по протоколу ДКЗ та на час поповнюючої зйомки);
– Втрати та зубожіння корисних копалин;
– Охорона надр та оточуючого природного середовища середи від шкідливого впливу гірничих робіт (та переробки мінеральної сировини);
– Експлуатаційна розвідка;
– Геолого-маркшейдерська служба підприємства (загальні відомості про геолого-маркшейдерську службу підприємства; перелік основної геолого-маркшейдерської та гірничотехнічної документації).

2 Гірничі роботи:
– Основні напрямки розвитку гірничих робіт;
– Розкривання та підготовка до експлуатації нових горизонтів (уступів);
– Система розробки родовища та розрахунок її параметрів.
– Технологія та організація гірничих робіт.
– Розрахунок необхідної кількості гірничого обладнання.
– Календарні плани гірничих робіт (режим гірничих робіт та потужність кар’єру, календарний план розкривних робіт, календарний план видобувних робіт, відвальні роботи, осушення та водовідлив).
– Технологія переробки сировини.
– Буровибухові роботи:
– Технологія робіт;
– Розрахунок ширини вибухонебезпечної зони;
– Диспозиція постів оточення.
3 Рекультивація земель порушених гірничими роботами.
4 Кар’єрний транспорт:
– Загальні відомості;
– Розрахунок необхідної кількості транспортних засобів.
5 Електрозабезпечення та освітлення.
6 Водовідлив та водовідвід.
7 Ремонтна служба.
8 Охорона праці.
9 Геолого-маркшейдерська документація:
– Зведено-сумісний план гірничих робіт (М1:1000, :2000, :5000);
– Погоризонтні плани гірничих робіт з розбивкою по кварталах (М1:1000, 1:2000, 1:5000);
– Геологічні розрізи або профільні лінії;
– Профілі в’їзних траншей або автодоріг та інше;
– Паспорта вибоїв;
– Паспорта завантаження автосамоскидів;
– Принципова однолінійна електросхема;

Додатки до плану розвитку гірничих робіт
– Копія спеціального дозволу на право користування ділянкою надр;
– Копія довідки про реєстрацію гірничого відводу (або Акту про надання гірничого відводу);
– Копія державного акту або договору оренди на право користування земельною ділянкою;
– Виписка з протоколу ДКЗ України про запаси корисних копалин;
– Виписка з статуту підприємства про право розробки родовища корисних копалин та переробки мінеральної сировини;
– Довідка про наявність обладнання, машин та механізмів;
– Комплексні заходи до колективного договору по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій;
– Комплексні заходи щодо охорони надр;
– Копії наказів про відповідальних за ведення гірничих робіт, геолого-маркшейдерських робіт;
– Копія Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки;
– Копія довідки з ЄДРПОУ про реєстрацію підприємства з зазначенням видів діяльності за КВЕД;
– Заходи по створенню безпечних умов при проведенні вибухових робіт, затверджених головним інженером підприємства та погоджених керівником вибухових робіт.